Foreningsvedtægter for Juelsminde Fredagsklub

 

§ 1.

Navn og hjemsted

Stk. 1.

Vedtægter for Juelsminde Fredagsklub

 

Stk. 2.

Hjemsted for Juelsminde Fredagsklub er Hedensted Kommune

 

§ 2.

Foreningens formål

Stk. 1.

Juelsminde Fredagsklub formål er, at tilbyde et værested i Juelsminde´s lokalområde for børn og unge mellem 6 og 18 år. Vi har fokus på fysisk, kreativ og sociale aktiviteter udenfor hjemmet i samvær med andre unge.

 

§ 4.

Betaling for deltagelse i Juelsminde Fredagsklubs arrangementer

Stk. 1.

Der opkræves årskontingent.

 

§ 5

Generalforsamling

Stk. 1.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved bekendtgørelse på hjemmesiden.

Stk. 2.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3.

Stemmeret på generalforsamlingen har  alle fremmødte

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:                                          

1.     Valg af dirigent.

2.     Valg af stemmetællere.

3.     Bestyrelsens/formandens beretning.

4.     Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.

5.     Indkomne forslag.

6.     Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.

7.     Valg af 1 bestyrelsessuppleanter

8.     Valg af revisor

9.     Evt.

Stk. 5.

Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

Stk. 6.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 9, stk. 1.

Stk. 7.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.

 

§ 6

Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Stk. 2.

Formandvælges på lige år.

Stk. 3.

Næstformand og kasserer vælges på ulige år.

Stk. 4.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når alle medlemmerne er tilstede.

Stk. 7.

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger.

Stk. 8.

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

 

§ 7

Regnskab og revision

Stk. 1.

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut

Stk. 2.

Den kontante beholdning må max. udgøre 15.000 kr.

Stk. 3.

Regnskabsåret er 1. januar – 31.december (Regnskabsåret skal følge kalenderåret)

Stk. 4.

Foreningens bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

 

§ 8

Tegningsregler

Formanden for Juelsminde Fredagsklub kan indkøbe på foreningens vegne op til kr. 10.000 pr. arrangement. Indkøb herudover skal forinden aftales i bestyrelsen.

 

§ 9

Vedtægtsændringer

Stk. 1

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

 

§ 10

Opløsning

Stk. 1.

Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamlinger indkaldt med dette for øje, med 3/4 af de fremmødtes stemmer for forslaget.

 

Stk. 2.

Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til Klakring idrætsforening.

 

 

Datering og underskrift

 

Således vedtaget generalforsamling den 12. maj 2014

 

Dirigentens navn og underskrift

Lene Jørgensen

 

Formandens navn og underskrift

Diana Jepsen

Tilmelding af barn/børn

Husk at tilmelde dit barn/børn under Bliv medlem

Du skal have dit dankort klar, da der er online betaling.

 

Hvis du har en gæst med, er dette også fint, det koster 50 kr. at være gæst.

 

Fredagsklubben

Korttyper